Facebook


  FŐOLDAL  SZAKOSZTÁLYOK  SPORTKÖZPONT  KAPCSOLATCSATLAKOZZ
TÁMOGATÓINK

merkapt1 trek1 fnt_projekt1
high5_1 hajtany1 northwave
heavytools1 bryton rudyproject1

STRAVAHÁZIREND

MERKAPT SPORTKÖZPONT (továbbiakban: Sportközpont) területhasználatára és az általa szervezett sport – és egyéb eseményeire - ide vonatkozóan a labdarúgó mérkőzések is -(továbbiakban: Rendezvény) Látogatók részére (Látogató minden olyan személy aki érvényes regisztrálóként, bérletesként a Sportközpont használója vagy/és Rendezvény előkészítése, lebonyolítása és befejezése idején jogszerűen tartózkodik a Sportközpont területén) az alábbi Házirend előírások vonatkoznak:

1. Általános rendelkezések

1.1. A Sportközpont mindent elkövet annak érdekében, hogy a Látogatók biztonságos és kulturált körülmények között vehessenek részt a Rendezvényen. A Házirend előírásainak megsértőjét a Rendezvény biztonsági alkalmazottai kivezetik a sporttelepről, ill. a Sportközpont vezetősége felfüggesztheti a kilátogató használati jogosultságát. Továbbá, szükséges esetben rendőrségi feljelentést tesz!
1.2. A Házirendben szereplő kifejezések használatánál és értelmezésénél a jogszabályok, ill. a független magyar bíróság gyakorlata az irányadó.
1.3. A Látogatók kötelesek jelen Házirend rendelkezéseit, illetve a Sportközpont alkalmazottai, különösen a biztonsági alkalmazottak utasításait betartani.

2. Belépés a Sportközpont területére

2.1. Minden belépés regisztráció köteles, amit a Sportközpontba érkezéskor minden alaklommal a „regisztrációnál” (erre kijelölt helyen) meg kell erősíteni.
2.2. Azok a Látogatók léphetnek be a Sportközpontban, akik tudomásul veszik regisztrációjukkal, hogy:
- Házirend szabályait maradéktalanul betartják és magukra és társaikra nézve is betartatják.
- Belépéskor kép készül a regisztráltról és a Rendezvényen is készülhetnek (kizárólag sportcélú) képek, amit kizárólagosan használhatunk (harmadik félnek tovább nem adjuk).
- Kiemelt rendezvényeken, illetve kétes esetekben a biztonsági szolgálat a 3. pontnak megfelelően átvizsgálhatja a Látgatót.
2.2. Az árjegyzékben foglaltatnak megfelelően a belépőjegyet vagy bérletet vásárol (az ingyenes belépés is regisztráció köteles).
2.3. A Sportközpont megtagadhatja a sporttelepre történő belépést attól a Látogatótól, aki a sportról szóló 2004. évi I. törvény (sporttörvény 73. § (1) bekezdése szerinti eltiltás, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény szerinti kitiltás hatálya alatt áll.
2.4. A sporttelepre kizárólag olyan transzparenst (feliratot, ábrát) szabad bevinni, felmutatni, kifeszíteni, amelyet a Sporttelep vezetője engedélyezett.
2.5. A sporttelepet mozgássérült nézők is látogathatják, mozgásukat igény szerint a biztonsági alkalmazottak segítik.

merkapt_sportkozpont

3. Tartózkodás a sporttelepen

3.1. A sporttelepre történő belépésre jogosító belépőjegyet, bérletet vagy belépésre jogosító egyéb igazolást, valamint jelen Házirend betartását a biztonsági alkalmazottak a sporttelep egész területén és a Rendezvény teljes időtartama alatt ellenőrizhetik.
3.2. Sportközpontban tartózkodni a nyitvatartási idő alatt, vagy csak külön engedéllyel lehet. A nyitvatartási időn kívül a biztonsági szolgálat felel a Sporttelepre Látogatókért, és jogtalan behatolás esetén a kivezetésükről is gondoskodnak, és rendőrségi feljelentést tesznek.
 3.3. A Látogató nem folytathat olyan tevékenységet, amely a Rendezvényt megzavarhatja vagy meghiúsíthatja, illetve más testi épségét, továbbá vagyontárgyait károsíthatja vagy veszélyeztetheti. Ennek a kötelezettségnek a megszegéséből eredő kárért annak okozója, több károkozó esetén a károkozásban résztvevők egyetemleges módon felelősséggel tartozik
3.4. Jogszabályi előírás alapján tilos bárkit is faj, bőrszín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet alapján bármilyen formában diszkriminálni, illetve ilyen feliratot bármilyen formában kihelyezni, vagy bármely felsoroltat jól látható módon tartalmazó ruhaneműt viselni. Tiltott továbbá az önkényuralmi jelképnek minősülő tárgy vagy azt bármilyen formában ábrázoló eszköz használata vagy birtoklása.
3.4. Tilos a stadion, pálya, csarnok területén mindennemű tárgy eldobása, hajigálása és a szemetelés3.5. Tilos a Sporttelep területére – többek között – petárdát, robbanóeszközt, lőfegyvert, üveget, botot, pénztárgépszalagot, követ és egyéb, a testi épséget veszélyeztető tárgyat bevinni. Ez az előírás nem vonatkozik a hivatalos minőségben jelen lévő hatósági személyekre.
3.6.  A Látogatók tudomásul veszik, hogy a sporttelepen saját felelősségükre tartózkodnak. Ennek megfelelően a Szervező, az általa szándékosan vagy súlyos gondatlanságból elkövetett károkozás kivételével, nem felel a sporttelepen tartózkodók személyében vagy vagyonában bekövetkezett esetleges károkért.
 3.9. A sporttelep területén kereskedelmi- és reklámcélból fényképet vagy más audiovizuális terméket készíteni csak a Szervező előzetes írásos engedélyével szabad.
3.10. A Sportközpont teljes területén tilos a dohányzás (kivétel a büfétől 5 méterre lévő kijelölt terület).
3.11.  Tilos a Sportközpont területére szeszes italt bevinni (alkohol csak a büfében vásárolható és annak területén fogyasztható)!
Tilos 5%-nál magasabb alkoholtartalmú italok forgalmazása a versenyrendszerben szervezett, illetve a sportág versenynaptárában egyébként szereplő sportrendezvény kezdetét megelőző két órától a sportrendezvény befejezését követő egy óráig terjedő időszakban a sportlétesítmények területén.
3.12.  Kábítószer befolyásoltsága, illetve ittas állapotban lévő személyek még érvényes belépőjegy birtokában sem léphetnek a stadion (csarnok) területére!
3.13. A Szervező az elveszett tárgyakért nem vállal felelősséget. A Rendezvény időtartama alatt elveszett tárgyak után a Szervezőnél lehet érdeklődni.
3.14. A Szervező megtilthatja a belépését, ill. kezdeményezheti az eltávolítását azoknak a Látogatóknak, akiknek ruháján kifogásolható szöveg, jelkép vagy ábra látható.
3.15. A fenti tilalmak megszegése és az ellenőrzés folyamán történt bizonyítottsága esetén a Szervező kötelessége a Sporttelep területéről eltávolítani, súlyosabb incidens esetén a rendőri szervek segítségét kérni.
3.16. A fenti szabályok be nem tartása a sportlétesítmény ( a labdarúgó mérkőzés) látogatásától való eltiltás lehetőségét vonja maga után.

4. Házirend megszegést követ el az a néző

4.1. Aki a belépési feltételeknek nem tesz eleget
•    nem rendelkezik belépőjeggyel, bérlettel vagy belépésre jogosító regisztrációval.
•    Alkoholt, kábítószert vagy bódító hatású szert magánál tart, illetve ezek befolyása alatt áll.
•    Gyűlölet keltésére alkalmas feliratot, zászlót vagy a jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet tart magánál, illetve rasszista, gyűlöletkeltő magatartást tanúsít.
•    Fegyveresen, felfegyverkezve jelenik meg vagy olyan tárgyat tart magánál, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá a személy- és vagyonbiztonságot veszélyezteti (figyelemmel a 175/2003. (X. 28.) Kormányrendeletben meghatározott közbiztonságra különösen veszélyes eszközökre, pl.: kés, boxer, csúzli, illetve továbbá pirotechnikai anyag, bot, üveg, nyeles esernyő stb.)
4.2. Aki a sportrendezvény rendjét megzavarja, biztonsági szabályokat megsérti, Szervező munkáját akadályozza, résztvevők testi épségét, vagyoni javait károsítja, vagy veszélyezteti (pl.: tárgyat eldob, hajigál)
4.3. Akit a 1-2. pontban foglaltak magsértése miatt el kellett volna távolítani, de erre azért nem kerül sor, mert a rendezvény helyszínén való szervezői beavatkozás következtében, olyan nézői cselekmény volt várható, amely a sportrendezvény biztonságát aránytalanul veszélyeztette volna.